لیست دوره ها

نمایش 1–9 از 14 0

قانون تملک

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

اشتباهات ثبتی

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

حق سر قفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

املاک وقفی

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

املاک موروثی

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

بررسی قانون شهرادری ها

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است
4.800.000 تومان 5.000.000 تومان

آنچه در مورد اصلاحات اراضی باید بدانیم

 • 2h
 • پیشرفته
هنوز رتبه بندی نشده است

قانون تملک

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

اشتباهات ثبتی

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

حق سر قفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

املاک وقفی

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

املاک موروثی

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

بررسی قانون شهرادری ها

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City

آنچه در مورد اصلاحات اراضی باید بدانیم

 • 2h
 • پیشرفته
 • هنوز رتبه بندی نشده است
Net City
Net City