آنچه در مورد اصلاحات اراضی باید بدانیم

در این دوره شما با مفهوم اصلاحات اراضی و قوانین آن آشنا خواهید شد.

2h 0 ثبت نام شد هنوز رتبه بندی نشده است پیشرفته

واقعیت آن است که اصلاحات ارضـی پدیـده اي است که در ایران انجام شده و از آنجائی که درصد قابل ملاحظه اي از زارعین صاحب آب و زمین شده و تا کنون علیرغم حفظ نسق و تصرفات زارعانه خود موفق به دریافت سند انتقال نگردیده انـد، لـذا بـه منظـور تعیـین تکلیـف  اینگونه اراضی لزوم آموزش بیشتر حقوق دانان و کارشناسان امور زمین در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

چیز هایی که یاد خواهید گرفت:

 • تعریف اصلاحات ارضی
 • املاک خالصه
 • مراحل سه گانه اصلاحات ارضی
 • شوراي اصلاحات ارضی
 • نسق زراعی و شیوه شناسایی صاحبان نسق
 • قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده هاي مشمول قوانین اصلاحات ارضی
 • مراحل تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نسق زارعان
 • خرید و فروش اراضی اصلاحات اراضی

 

رایگان

چه چیزی مشمول است

 • 2 ساعت آموزش
 • گواهی پایان دوره دانشگاهی
 • 12 مقاله آموزشی
 • تماشای آفلاین ویدئو ها
 • دسترسی مادام العمر به محتوا

Net City

0,0رتبه بندی مربی
0
دانش آموزان
13
دوره های آموزشی
0
بررسی ها
دیدن جزئیات