مرور مسیر ها

با یادگیری از مسیر زیر شروع کنید

نمایش همه 19 مسیر ها

بوت استرپ

12 دوره ها 34 ساعت

JavaScript Core Language

12 دوره ها 34 ساعت

AngularJS

13 دوره ها 50 ساعت

Advanced CSS course

6 دوره ها 11 ساعت

GatsbyJS

6 دوره ها 11 ساعت

React

20 دوره ها 12 ساعت

GraphQl

16 دوره ها 24 ساعت

Vue Js

12 دوره ها 17 ساعت

Node js

8 دوره ها 17 ساعت

Python

32 دوره ها 12 ساعت

Grunt

8 دوره ها 23 ساعت

Sass

6 دوره ها 43 ساعت

HTML5

24 دوره ها 32 ساعت

Sketch

8 دوره ها 12 ساعت

Invision

8 دوره ها 12 ساعت

Invision Studio

10 دوره ها 16 ساعت

Figma

8 دوره ها 12 ساعت

Adobe XD

14 دوره ها 26 ساعت

Adobe Illustrator

5 دوره ها 16 ساعت