اتاق خبر گیک ها

داستان ها، نکات و ابزارهایی برای الهام بخشیدن به شما برای یافتن خلاق ترین خود. برای دریافت محتوای انتخاب شده مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید.

مقالات

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 4

سند رسمی: ماده 1287 ق.م سند رسمی را چنین تعریف می کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»